دکمه موبایل منو

نشست مدیر کل امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 99.04.09

نشست مدیر کل امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت
عکاس: صالحی
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 6
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 3
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 4
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 5
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 2
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک 1
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
نشست مدیر کل محترم امداد استان با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک
نشست مدیر کل محترم امداد استان مرکزی با روسای هیات عامل مراکز نیکوکاری شهرستان اراک پیرامون رسیدگی بهتر وبیشتر به امور خانواده های محترم تحت حمایت 99.04.09
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.